LEADERSHIP SEMINAR I, 19-23.08.2021

08.03.2016 eurolife

19-23 август 2021

Нови задачи и организация
Последователна бизнес сграда
Личност на лидера и комуникация
Служители: обслужване и насоки
MISS и електронно обучение

Интеротель САНДАНСКИ, Sandanski

Изтеглете семинарни материали (с паролата на участника)