LEADERSHIP SEMINAR I, 18-22 август 2022

08.03.2016 eurolife

18-22 август 2022

Нови задачи и организация
Последователна бизнес сграда
Личност на лидера и комуникация
Служители: обслужване и насоки
MISS и електронно обучение

Интеротель САНДАНСКИ, Sandanski

Изтеглете семинарни материали (с паролата на участника)